diverGENT gelooft in de kracht van diversiteit en vertrekt vanuit de overtuiging dat elke leerling kan leren en participeren op school.

diverGENT biedt kwalitatieve leersteun aan en wil een partner zijn om inclusief onderwijs samen waar te maken.

diverGENT kenmerkt zich door respect voor ieders eigenheid en werkt vanuit een professionele grondhouding met de nadruk op expertise en  verbinding.

Visie Vrije leersteuncentra Oost-Vlaanderen

“Samen krachtig inclusief”

INCLUSIEF

Vanzelfsprekend

Rechten behartigen

Diversiteit als kracht

Gericht op participatie

KRACHTIG 

Geloven in groei

Vertrekken vanuit het positieve

Mensen in hun kracht zetten 

Levenslang leren 

BREDE KIJK

Empathisch

Meervoudig perspectief

Authentiek zijn in je professioneel handelen

Toekomstgericht

DAADKRACHTIG

Kritisch reflecteren

Durven in vraag stellen

Rustig en bedachtzaam handelen

SAMEN

Iedereen draagt bij

Gedeelde verantwoordelijkheid

Betekenisvolle partner

Verbindend 

Open communicatie 

Planmatig en doelgericht 

DUURZAAM

Activerend versterken 

Cocreatief 

Toekomstgericht verankeren

Visie op kwaliteitsvolle leersteun

Met leersteun willen we de mogelijkheden ontwikkelen van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften en de verwachtingen van de omgeving hierop afstemmen. We streven naar het creëren van een inclusieve leeromgeving waar alle leerlingen participeren en optimaal leren.  

Leersteun sluit aan bij de ondersteuningsbehoeften van leerling, leraar en schoolteam en zet hen in hun kracht door hun competenties te versterken. Het vertrekpunt is de leervraag van de leraar en de school. 

Leerondersteuners zetten coachingsvaardigheden, onderwijskundige en doelgroepspecifieke expertise in vanuit een inclusieve mindset. We bouwen doelgericht verder op de deskundigheid van alle betrokkenen. 

Leersteun is op maat: flexibel in duur, intensiteit en vorm. 

We werken met respect en vertrouwen transparant samen met de leerling en de ouders en samen met de school, de pedagogische begeleiding en CLB, elk vanuit zijn rol in het zorgcontinuüm. 

Het leersteuncentrum wil een regionale partner zijn binnen een netwerk van gewoon en buitengewoon onderwijs, welzijn en andere relevante betrokkenen.