NETWERK MET VIER PARTNERS

Het ondersteuningsnetwerk werd opgericht om inclusief onderwijs in Vlaanderen waar te maken.

Ons netwerk bestaat uit vier partners:

 • scholen voor buitengewoon onderwijs
 • scholen voor gewoon onderwijs
 • CLB
 • pedagogische begeleidingsdienst

Wat doen we?

Samen ondersteunen we scholen voor gewoon onderwijs in de regio Gent in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

We streven ernaar dat alle leerlingen mits aanpassingen en ondersteuning toch kunnen leren en participeren in het gewoon onderwijs.

We denken en handelen vanuit een inclusief perspectief, waarbij we diversiteit als een meerwaarde zien

ONS ONDERSTEUNINGSTEAM

Brede ondersteuners

Als ondersteuner werk je samen met leerkrachten(teams) van het gewoon onderwijs trajecten uit die tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Ons team is multidisciplinair opgeleid: onderwijzer, paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch.

Experten

Als expert werk je net als de brede ondersteuner samen met leerkrachten(teams) van het gewoon onderwijs trajecten uit die tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Een expert kan ingeschakeld worden als coach voor ondersteuners en leerkrachten wat betreft uitbereiding van de kennis van een bepaalde doelgroep.

Ons experten-team is samengesteld uit ervaringsdeskundigen buitengewoon en gewoon onderwijs met elk hun eigen deskundigheid betreffende een bepaalde problematiek.

HET BELEID van diverGENT

Het beheerscomité:

 • heeft het finaal beslissingsrecht
 • draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid over alles wat het ONW diverGENT aanbelangt
 • onder leiding van één voorzitter: Bie Ranschaert
 • vertegenwoordiging van verschillende schoolbesturen van het gewoon en buitengewoon onderwijs, het CLB, de pedagogische begeleidingsdienst en coördinatoren diverGENT

De stuurgroep:

 • is de draaischijf van de werking
 • werkt binnen het kader van missie en visie i.f.v. de dagelijkse werking
 • afvaardiging van de vier wettelijke partners + coördinatoren diverGENT

Het zorgloket:

 • behandelt en beantwoordt ondersteuningsvragen van de scholen
 • heeft overleg en beslissingsrecht rond aanvragen die nog verdere verduidelijking vragen, IAC of zorgwekkende situaties

Het coördinatieteam:

 • organiseren/plannen de dagelijkse organisatie
 • hebben contact met de brede ondersteuners en experten
 • bereiden regio-/teamvergaderingen, vormingen en collegiale consultaties voor
 • geven info, beantwoorden vragen, bespreken casussen, aanmeldingen, noden,…
 • volgen de scholen gewoon onderwijs en de ondersteuners op
 • bestaat uit:
  • basis: 4 regioverantwoordelijken en 1 verantwoordelijke zorgloket/expertenteam
  • secundair: 1 coördinator en 3 deel-teamleiders

PARTNER VAN SCHOLEN GEWOON ONDERWIJS

Algemeen overzicht van onze scholen gewoon onderwijs: http://www.agodi.be/ondersteuningsnetwerk

Overzicht gastscholen en regio’s diverGENT basis

Overzicht gastscholen en regio’s diverGENT secundair

PARTNER MET ANDERE ONDERSTEUNINGSNETWERKEN

Oost-Vlaanderen telt vijf ondersteuningsnetwerken en drie expertisenetwerken

 • De ondersteuningsnetwerken (ONW) ondersteunen de leerlingen met attestering type BA, type 3 en Type 9 in en rond Gent ( ‘groot Gent’)
 • De expertisenetwerken (ENW) ondersteunen de leerlingen met attestering type 2, type 4, type 6 en type 7 in de ganse provincie Oost Vlaanderen.

DiverGENT is één van de vijf ondersteuningsnetwerken in Oost-Vlaanderen.

De vijf ondersteuningsnetwerken zijn regionaal ingebed, vertrekken vanuit een gezamenlijke visie en werken onderling samen.

ONW OVA
Regio Vlaamse Ardennen
OVA

ONW NEON+
Regio Meetjesland-Deinze
NEON+

ONW WAN-team
Regio Wetteren-Aalst-Ninove
WAN-team

ONW diverGENT
Regio Gent
Overzicht scholen diverGENT

ONW Accolade
Regio Waas & Dender
Accolade

De drie expertisenetwerken zijn provinciaal ingebed, vertrekken vanuit een gezamenlijke visie en werken onderling samen. Expertise type 6 is regionaal verdeeld over verschillende ONW’s.

Type 2
algemeen@on2o.be 

Type 4= ENTer 4
Sint Gregorius, Sint Lodewijk, Ten Dries
Website: www.enter4.be 
                   Informatie voor basis en secundair via: info@enter4.be

Type 7: Sint Lievenspoort, Sint Gregorius
Informatie via:
Basis: type7@sintlievenspoort.expert
                   Secundair: type7@sintgregorius.be